Terms

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN – KSNSTUDIOS

 

Artikel 1 Definities

1.    KSN Studios VOF, gevestigd te Den Haag, KvK-nummer 81444931, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2.    De wederpartij vandienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

3.    Partijen zijndienst verlener en opdrachtgever samen.

4.    Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

De Agency levert verschillende marketing diensten tegen betaling. De Klant wenst de Agency in te schakelen om bepaalde diensten aan de Klant te verlenen, zoals uiteengezet in deze Overeenkomst.

Met inachtneming van de overeenkomsten en voorwaarden die hierin zijn opgenomen, komen de Partijen hierbij het volgende overeen:

 

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.

2.    Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3.    De overeenkomst bevat voordienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatverplichtingen.

 

 

Artikel 3 Betaling

1.    Declaraties moeten binnen 21 dagen na factuurdatum betaaldzijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt ofop de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.

2.    Betalingen geschiedenzonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van hetverschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.

3.    Betaalt opdrachtgever nietbinnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder datdaarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlenergerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijnbetalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.    Blijft opdrachtgever ingebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten metbetrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke(handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schadeverschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de handvan het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

5.    In geval van liquidatie,faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn devorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6.    Weigert opdrachtgever zijnmedewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hijnog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

De Klant schakelt de Agency in om bepaaldediensten te verlenen aan de Klant (de "Diensten") die verbandhouden met de marketing- en advertentiebehoeften van de Klant voor bepaaldeproducten en/of diensten van de Klant.

 

De Agency en de Klant zullen voor alle doeleindenworden beschouwd als onafhankelijke contractanten van elkaar en niets in dezeOvereenkomst suggereert dat de Klant en de Agency van plan zijn om een jointventure, partnerschap, agentschap of werknemer/werkgever-relatie te creëren.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

1.    De aanbiedingen vandienstverlener zijn hooguit 30 dagen geldig, tenzij in het aanbod een anderetermijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gesteldetermijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

2.    Levertijden in offerteszijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen rechtop ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk énschriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.    Aanbiedingen en offertesgelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijkén schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 Prijzen

1.    De op aanbiedingen,offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief btw eneventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.    De prijzen van goederenzijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingenhiervan, die door de dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde vanhet doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnenaanleiding geven tot prijsverhogingen.

3.    Ten aanzien van dedienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst eenvaste prijs overeenkomen.

4.    Indien er geen vaste prijsis overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening wordenvastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekendvolgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor deperiode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkenduurtarief is overeengekomen.

5.    Indien geen tarief op grondvan de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de dienstverlening eenrichtprijs worden afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot10% vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen,dient dienstverlener opdrachtgever tijdig weten waarom een hogere prijsgerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat geval het recht om een deel vande opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10%uitkomt.

Artikel 6 Prijsindexering

1.    De bij het aangaan van deovereenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op datmoment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aanopdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.

2.    Aangepaste prijzen,tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

 

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

1.    Opdrachtgever stelt alleinformatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voordienstverlener.

2.    Opdrachtgever is verplichtalle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor hetcorrect uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op degewenste wijze ter beschikking te stellen.

3.    Opdrachtgever staat in voorde juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener terbeschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derdenafkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.    Opdrachtgever vrijwaartdienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit hetniet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

5.    Indien en voor zoveropdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffendebescheiden.

6.    Stelt opdrachtgever niet,niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens enbescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoorvertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extrahonoraria voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8 Intrekking opdracht

1.    Wanneer opdrachtgever deopdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en degemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

1.    Dienstverlener voert deovereenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uit.

2.    Dienstverlener heeft hetrecht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    De uitvoering geschiedt inonderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueelafgesproken voorschot.

4.    Het is deverantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnenaan de opdracht.

 

Artikel 10 Contractduur opdracht

1.    Contracten worden aangegaanvoor een minimumperiode van 3 maanden tenzij partijen uitdrukkelijk enschriftelijk anders overeenkomen.

2.    Een contract voor bepaaldetijd zoals bedoeld in het voorgaande lid is niet tussentijds opzegbaar.

3.    Een contract voor bepaaldetijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steedsautomatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar tenminste voor 3 maanden,behoudens opzegging per aangetekende brief tegen het eind van de (verlengde)contractsduur en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

4.    Opdrachtnemer heeftdaarnaast het recht het contract met onmiddellijke ingang op te zeggen of tebeëindigen indien: - Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van diensverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst; - Opdrachtgever in liquidatieverkeert, in staat van faillissement is verklaard of de Wet SchuldsaneringNatuurlijke Personen op hem van toepassing is geworden dan wel aanOpdrachtgever surseance van betaling is verleend.

 

Artikel 11 Wijziging van de overeenkomst

1.    Indien tijdens deuitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoeringvan de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigenof aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg deovereenkomst dienovereenkomstig aan.

2.    Indien partijenovereenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstipvan voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlenerstelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

3.    Indien de wijziging van ofaanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequentiesheeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijkschriftelijk in.

4.    Indien partijen een vast honorariumzijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijzigingof aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium totgevolg heeft.

 

Artikel 12 Overmacht                                                                                                                              

1.    In aanvulling op hetbepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming vandienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever nietaan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil vandienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijnverplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd ofwaardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet vandienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekendwanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen,computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

2.    Indien zich een situatieals hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijnverplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingenopgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd,hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijkte ontbinden.

3.    Dienstverlener is in hetgeval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden totvergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van deovermachttoestand enig voordeel geniet.

 

 

 

Artikel 13 Verrekening

1.    Opdrachtgever doet afstandvan zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vorderingop dienstverlener.

 

Artikel 14 Opschorting

1.    Opdrachtgever doet afstandvan het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiendeverbintenis op te schorten.

 

Artikel 15 Overdracht van rechten

1.    Rechten van een partij uitdeze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaandeschriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als eenbeding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweedelid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 16 Verval van de vordering

1.    Elk recht opschadevergoeding door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na degebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 17 Verzekering

1.    Opdrachtgever verplichtzich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deonderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bijopdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijngeleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder anderebrand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

2.    Opdrachtgever geeft opeerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 18 Aansprakelijkheid schade

1.    Dienstverlener is nietaansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzijdienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

2.    In het geval datdienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagtde schade niet meer dan het honorarium.

3.    Iedere aansprakelijkheidvoor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van eenovereenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende gevaldoor de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens dedesbetreffende polis.

4.    Deaansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordtgesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijkfunctioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdrachtgebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

5.    Niet uitgesloten is deaansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet ofbewuste roekeloosheid van dienstverlener of zijn leidinggevendeondergeschikten.

 

Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.    Ingeval een opdracht wordtverstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijkvoor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigdzijn.

2.    Wordt een opdrachtmiddellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens eenrechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgeverzijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden alsde (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door derechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor debetaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek vanopdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name vanopdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

 

Artikel 20 Vrijwaring

1.    De opdrachtgever vrijwaartdienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de doordienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 21 Klachtplicht

1.    Opdrachtgever is verplichtklachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aandienstverlener. De klachtbevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodatdienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.

2.    Een klacht kan er in iedergeval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om anderewerkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1.    De bij opdrachtgeveraanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom vandienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald.Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en dezaken terugnemen.

2.    Indien de overeengekomenvooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeftdienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat hetovereengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake vanschuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aandienstverlener worden tegengeworpen.

3.    Dienstverlener is nietbevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch openige andere wijze te bezwaren.

4.    Indien zaken nog niet zijngeleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conformafspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordtdan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeftbetaald.

5.    In geval van liquidatie,insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingenvan opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 23 Intellectueel eigendom

1.    Tenzij partijenschriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alleintellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht,merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen,geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen,schetsen, modellen, maquettes, etc.

2.    De genoemde intellectueleabsolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van wordengekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijzeworden gebruikt.

3.    Opdrachtgever verplichtzich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikkinggestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt inieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede debedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden diebetrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijkegeheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 24 Geheimhouding

1.    Ieder der partijen houdt deinformatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt enalle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet ofredelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan welinformatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de anderepartij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om tewaarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.

2.    De in het eerste lid vandit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

1. Die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaarwas of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangendepartij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

2. Waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al inzijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;

3. Die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij dezederde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken

4. Die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van eenwettelijke plicht.

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duurvan deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigendaarvan.

 

Artikel 25 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

1.    1. Overtreedt opdrachtgeverhet artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurtopdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boetevan € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elkedag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aanopdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren vandeze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedurebenodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

2.    Het verbeuren van de in heteerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overigerechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boeteschadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 26 Niet-overname personeel

1.    Opdrachtgever neemt geenmedewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener teruitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenenzijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hijhen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldtgedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan.Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overlegmet elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover dieschriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 27 Geschillenbeslechting

1.    Op deze algemenevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2.    Alle geschillen die voortvloeienuit deze algemene voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de bevoegderechter van de Rechtbank Den Haag.

 

 

 

Artikel 28: Specifieke bepalingen medische content

1.    De eerste levering van hetaantal overeengekomen blogs geschiedt volgens de planning van dedienstverlener, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.Dienstverlener zal hierover duidelijk communiceren met opdrachtgever.

2.    Indien reactie, input,feedback, fiattering of medewerking van de opdrachtgever vertraagt en/of uitblijftten aanzien van het op de website plaatsen en live zetten van de blogs, isdienstverlener gerechtigd deze in concept op de website en/of in word.doc pere-mail aan te leveren.

3.    Indien reactie, input,feedback, fiattering of medewerking van de opdrachtgever ten aanzien van detitels en/of onderwerpen van de blogs vertraagt en/of uitblijft en daarmee demaandelijkse levering niet gehaald kan worden, is dienstverlener gerechtigdzelf onderwerpen/titels te bepalen, de blogs te schrijven en eventueel volgenshet in artikel 28.2 genoemde te leveren.

4.    Met verwijzing naar artikel30.1 zal de levering van medische content na deze termijnen starten.

 

Artikel 29: Specifieke bepalingen SEA (search engine advertising)

1.    Een deel van dewerkzaamheden van de campagnemanager bestaat uit het monitoren van de campagneen het analyseren van data. Een ander deel van de werkzaamheden is terug tevinden in de wijzigingsgeschiedenis van het Google Ads-account.

2.    Indien Opdrachtgever zijncampagne/account wilt opschorten dan wel geen budget heeft, loopt demanagementfee door onafhankelijk van de vraag of de campagne wel of nietaanstaat.

3.    Posities met Google Adsontstaan op basis van een biedsysteem, waardoor Opdrachtnemer nooit garantiesop bepaalde posities kan geven.

4.    Het uitvoeren vanwerkzaamheden door een derde (webbouwer) of door Opdrachtgever zelf aan dewebsite ten gunste van de SEA-campagne (verbeteringen van de website, plaatsenvan scripts ten behoeve van meten conversies, Analytics, etc.) gebeurt onderverantwoordelijkheid van Opdrachtgever en niet die van Opdrachtnemer.Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het missen van data en/ofconversies als scripts, werkzaamheden en/of verbeteringen niet (goed) zijnuitgevoerd door Opdrachtgever/webbouwer of externe partij.

5.    Opdrachtnemer is nietaansprakelijk voor de (negatieve) gevolgen met betrekking tot de campagne of deresultaten, indien die gevolgen veroorzaakt worden door (nog te verrichten)aanpassingen op de website opdrachtgever en/of derden.

6.    Met verwijzing naar artikel30.1 zal de start van de campagnes na deze termijnen starten.

 

Artikel 30: Specifieke bepalingen websites

1.    De redelijke oplevertermijnvan gestandaardiseerde websites bedraagt, tenzij uitdrukkelijk andersovereengekomen, 1 maand en die van maatwerk websites 3 maanden.

2.    Indien reactie, input,feedback, fiattering of medewerking van de opdrachtgever ten aanzien van deuitvoering, voortgang en afronding van het website project uitblijft, isdienstverlener gerechtigd de werkzaamheden volgens de uitvoeringsplanning op teschorten, danwel af te ronden door de website live te zetten.

3.    Indien reactie, input,feedback, fiattering of medewerking van de opdrachtgever of externe derdepartij (webbouwer of hosting) ten aanzien van de verhuizing van een websitenaar de hosting van dienstverlener uitblijft, is dienstverlener gerechtigd dewerkzaamheden volgens de uitvoeringsplanning op te schorten.

4.    In vervolg van het inartikel 29.1 bepaalde gelden de in de offerte overeengekomen facturering-enbetaaltermijnen

 

Artikel 31: Specifieke bepalingen website abonnement

1.    De website wordt gehost bijde hostingpartner van de dienstverlener.

2.    Het website abonnementverschaft opdrachtgever gebruiksrecht tot de daarvoor speciaal ontwikkeldewebsite formats. In de abonnementsperiode blijft de website eigendom van dedienstverlener.

3.    Indien de 1 jaarstermijn verstrijkt, zal de websiteverder worden gehost met websitemanagement voor €50,-per maand.

4.    Bij opzegging bij hetverstrijken van de 1 jaarstermijnzal de website aan opdrachtgever worden overgedragen en de hostingwerkzaamheden worden beëindigd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voorinstallatie en hosting van de website bij een andere partij.

5.    Indien opdrachtgever bijopdracht direct eigenaar wil zijn van de website, zal een aparteprijsspecificatie worden gemaakt.

6.    Eventuele extra kosten voor door derden geleverdediensten en/of software komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.    Aanpassingen kunnenonbeperkt worden gedaan binnen de opties en de vaste mogelijkheden van hetwebsite format en het CMS Webflow.Denk hierbij aan teksten, afbeeldingen, knoppen, formulieren, menu-items,pagina’s, plugins en widgets. Exclusief zijn grafische aanpassingen technischeintegraties.